La casa atòmica / Juana García

Juana García / Esdap Barcelona Deià

La casa atòmica suposa una ruptura amb el model tradicional de casa; és la casa en comú de la societat, per viure en cooperació o en grup. Trenca barreres d’un tipus de socialització que cada vegada tendeix més a l’individualisme dels ciutadans. És una hibridació entre la casa particular i la casa compartida.

Parteix de la idea d’àtom; una partícula que s’uneix a altres àtoms mitjançant una xarxa d’enllaços i formant una molècules. I al seu torn, la successió de molècules, formen la matèria. Heus aquí una qüestió d’agrupacions i subagrupacions, que poden relacionar-se al conjunt de ciutadans en els diferents àmbits.

La casa atòmica és una casa en conjunt, que comparteix espais comunitaris i unitats d’habitatge de diferents tipologies, que tenen l’objectiu de respondre a diversos tipus d’agrupacions: individual, parella, família, amics, companys d’espai, etc. I les zones comunes, abasten la compartimentació d’espais flexibles i polivalents, tant en paral·lel a la comunitat de veïns que conviu en les unitats d’habitatge, com per a la comunitat ciutadana.

Així doncs, és una casa que proposa un nexe relacional tan intern, com extern, organitzada pels mateixos veïns i que vol enriquir els vincles d’agrupació, de família, de cultura, educació i assistència a la ciutat.