Tinc Emocions Amagades / Oscar Molero

Avui en dia, en què s’està treballant per aconseguir una societat inclusiva, encara no hi ha prou consciència de les barreres que es troben els infants amb TEA –trastorn de l’espectre autista– en els seus primers contactes comunicatius socials, que són aquells que es realitzen a l’inici de l’escola bressol. Tenir accés a materials que s’adaptin a les necessitats d’aquests infants i que facilitin el reconeixement d’emocions i l’adquisició d’habilitats socials, seria una de les claus de la seva integració social.

Aquest treball pretén crear una publicació editorial interactiva i atraient, adaptada a les necessitats d’un nen de 2 anys amb TEA, que li ajudi a facilitar la identificació de les emocions bàsiques pròpies i dels altres, a través del joc. El propòsit d’aquest treball ve motivat per aquesta mancança, que troben famílies i professionals d’educació infantil, d’un material que s’adapti a les necessitats dels infants de 0 a 3 anys amb TEA.


Paraules clau: TEA (trastorn de l’espectre autista), habilitats socials, emocions bàsiques, llibre interactiu, recurs pedagògic