El Govern aprova la Llei d’Ensenyances Artístiques Superiors equiparant-la a les Universitats

El Consell de Ministres va aprovar en data del 16 de gener de 2024, la nova ‘Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores‘ que, entre altres aspectes, millora el reconeixement i homologació del estudis artístics superiors, equipara les beques a les universitàries i crea nous cossos docents de professorat i catedràtics d’ensenyaments superiors.

Gràcies a això, els estudiants tindran major facilitat per a realitzar part dels seus estudis en un altre país europeu i per a poder exercir la seva professió fora de les nostres fronteres. S’introdueix també la modalitat dual pel que podran realitzar part de la seva formació com a pràctiques en empreses, institucions, etc., i cotitzaran a la Seguretat Social com succeeix amb els estudiants d’FP.

A més, els estudiants d’ensenyaments artístics superiors podran rebre una beca en les mateixes condicions que els universitaris, inclòs el pagament de les taxes de matrícula que solen ser molt elevades i que fins ara no es compensaven.

Quant al professorat dels centres públics, el projecte de llei afavoreix la seva activitat investigadora i la seva contribució a la creació artística. Es creen quatre nous cossos docents (de professors i de catedràtics d’Ensenyaments Superiors; i de professors i de catedràtics d’Ensenyaments Professionals), a més dels Mestres de Taller d’Ensenyaments Artístics, en els quals la integració serà voluntària i hi haurà un ampli calendari transitori per a fer-ho.

Entre les novetats que introdueix la llei hi ha la creació de nous ensenyaments, com els d’Audiovisuals, i una major autonomia pedagògica i organitzativa per als centres, que podran associar-se entre si per a crear ‘Campus de les Arts’.

La llei, que regula aquests estudis per primera vegada en més de 30 anys, respon a una demanda històrica i generalitzada de regulació per part del sector. Les principals associacions i federacions de l’àmbit artístic, sindicats, comunitats autònomes, associacions d’estudiants, docents i centres, a més d’altres Ministeris han intervingut en el procés d’elaboració.

 

Més informació: