Eleccions al Consell Escolar ESDAPC. Participa-hi!

Eleccions al Consell Escolar ESDAPC 2023: RESULTATS

El 23 i 24 de novembre es van dur a terme les eleccions al Consell Escolar d’ESDAPC. Com a resultat de les votacions, el Consell Escolar d’ESDAPC queda conformat amb els següents membres:

REPRESENTATS ESTUDIANTS

 • Noa Vega Peña (Campus Deià)
 • Irma Oliveras Binoux (Campus Llotja)
 • Gemma Comalada (Campus Olot)
 • Jordi Andrés Martí (Campus Ondara)
 • Lorena Vidomines Reverte  (Campus Pau Gargallo)
 • Maria Abad Soriano (Campus Serra i Abella)
 • Gal·la Soy Costa (Campus Vic)

REPRESENTATS PROFESSORAT

 • Francisco Javier Rodriguez Grau (Campus Deià)
 • Montserrat Noguera Muntadas (Campus Llotja)
 • Gemma Reixach Villegas (Campus Olot)
 • Jordi Vallmanya Sanabre (Campus Ondara)
 • Antoni Valdés Medina (Campus Pau Gargallo)
 • David Gracia Serveto (Campus Serra i Abella)
 • Núria Nofrarias Espadamala (Campus Vic)

REPRESENTATS EQUIP DIRECTIU

 • Ricard Roura Rodon (Director)
 • Laia Guardiola Raventós (Cap d’Estudis)
 • Rut Bertran Pujadas (Secretària)

REPRESENTANT PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Lola Solà López

REPRESENTANT MUNICIPAL

 • (pendent assignació)

REPRESENTANT MÓN CULTURAL/EMPRESARIAL DEL DISSENY

 • (pendent assignació)

 


ESDAPC convoca eleccions al Consell Escolar 2023. Aquest és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat en el govern de l’ESDAPC, i queda integrat amb un total de 20 membres.

En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, cap d’estudis, professorat, estudiants, personal d’administració i serveis, i representant extern de l’àmbit del disseny.

En el Consell Escolar, es prenen moltes decisions, i les seves principals funcions són:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Per tot això, us animem a participar-hi:

1_ Presentant les vostres candidatures (alumnat – professorat – PAS) fins al 14 de novembre a les 21 h.

2_ Participant en les votacions (alumnat – professorat – PAS) els dies 23 i 24 de novembre.


Calendari del procés electoral

Per a més informació consulta la convocatòria i el calendari.

Consulta el cens publicat al tauler d’anuncis del teu campus per comprovar que les teves dades són correctes.