Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2802/2022

de 9 de setembre, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques.


Llei orgànica 2/2006
de 3 de maig, d’educació (BOE núm.106, de 4.5.2006)

Llei orgànica 8/2013
de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 296, de 10.12.2013)

Reial Decret 1614/2009
de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica de 2006, de 3 de maig, educació (BOE núm. 259, de 27.10.2009)

Reial Decret 21/2015
de 23 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’ octubre, pel que s’estableix  l’ordenació dels ensenyaments  artístics superiores regulats por la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació.

Reial Decret 303/2010
de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial Decret 633/2010
de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010)

Reial Decret 1618/2011
de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior (BOE núm. 302, de 16.12.2011)

Reial Decret 96/2014
de 14 de febrer, pel qual es modifica els Reials Decrets 1027/2011, de 15 de juliol pel que s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (BOE núm. 55, de 5.03.2014)

Reial Decret 1027/2011
De 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.(BOE núm. 185, de 3.08.2011)

Reial Decret 1850/2009
de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (Boe núm.307, de 22.12.2009)

Reial Decret 197/2015
De 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1714/2021
de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

Decret 85/2014
de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.

Decret 75/2007
de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)

RESOLUCIÓ ENS/2869/2011
de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

ORDRE ENS/80/2013
de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

RESOLUCIÓ ENS/1510/2014
d’11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístic conduents a títol superior.

RESOLUCIÓ ENS/1549/2014
de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

RESOLUCIÓ ENS/1391/2018
de 3 de maig, d’educació (BOE núm.106, de 4.5.2006)

RESOLUCIÓ ENS/1391/2018
de 19 de juny, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.


RESOLUCIÓ ENS/1510/2014
d’11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístic conduents a títol superior.