FAQs frequently asked questions

Sí, recorda si ja ets alumne/a que t’has de matricular d’un mínim de 41 crèdits ECTS per curs. En el cas que optis per una matrícula de temps parcial són 24 crèdits. Consulta la normativa aquí

Un crèdit ECTS equival a 25 hores

L’accés als estudis requereix tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i superar una prova específica d’accés.

Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

Tenen dret a l’exempció de la prova d’accés que han de fer les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic en el procediment d’accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat la part comuna de les proves d’accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius. Per a fer efectiva l’exempció han de presentar, en el centre escollit per fer les proves i dins el termini d’inscripció de la prova específica d’accés als ensenyaments artístic superiors, la sol·licitud d’exempció adjuntant l’acreditació d’haver superat la part comuna de les proves d’accés abans esmentades.