FAQ preguntes freqüents

Sí, mitjançant la superació d’una prova per aspirants de 18 anys sense requisits acadèmics (que no és la prova específica d’ESDAPC). Si superes la prova específica regulada, hauràs de superar posteriorment la prova específica d’ESDAPC. 

Has de fer la prova específica ESDAPC. No hi ha l’opció d’accedir a la reserva d’accés directe.

Opció 1:  Si vols accedir a les 2 places reservades tens accés directe. (només dues places per cada grup de 24). El barem es determina a partir de la millor mitjana acadèmica presentada a totes les secretaries de referència.
Opció 2: Si no vols optar a accés directe has de fer la prova específica ESDAPC. (sempre recomanable fer-la)

Sí, recorda si ja ets alumne/a que t’has de matricular d’un mínim de 41 crèdits ECTS per curs. En el cas que optis per una matrícula de temps parcial són 24 crèdits. Consulta la normativa aquí

Un crèdit ECTS equival a 25 hores

L’accés als estudis requereix tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i superar una prova específica d’accés.

Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.