Declaració de política internacional

L’ESDAPC planteja una política internacional que es composa d’estratègies clau i estratègies específiques per a l’organització i implementació de projectes de cooperació internacional destinades a aconseguir una internacionalització i modernització de la nostra institució.

Les estratègies internacionals clau consensuades a la nostra Institució són:

1.- Crear aliances estratègiques i participar en projectes entre institucions d’educació superior per a la cooperació i la transferència de coneixement i bones pràctiques.

2.- Crear vincles amb institucions empresarials i d’educació superior especialitzades en el món del disseny.

3.- Participar amb altres institucions i empreses en projectes multilaterals de caràcter internacional per afavorir l’intercanvi de coneixements i la millora de les competències lingüístiques.

4.- Afavorir la internacionalització de la nostra Institució mitjançant el foment de les diferents tipologies de mobilitat.

5.- Buscar la diversitat cultural en quant a l’elecció dels països per a la mobilitat, tant a nivell europeu com d’altres regions del món, però fent especial èmfasi en la cooperació internacional amb països del nostre entorn mediterrani i països iberoamericans.

6.- Aconseguir una mobilitat àmplia i equilibrada dels usuaris entrants i sortints basada en el concepte de proporcionalitat entre els diferents campus de l’ESDAPC.

Pel que fa a les estratègies per a l’organització i implementació de projectes de cooperació internacional (tant europeus com no europeus) per estudis i pràctiques en relació a projectes implementats sota el Programa, cal dir que l’ESDAPC, des de l’obtenció de la carta Erasmus al 2012, ha iniciat i incentivat la signatura d’acords bilaterals de col·laboració amb institucions d’educació superior europees i no europees especialitzades en l’ensenyament de les arts plàstiques i el disseny. Hem signat acords interinstitucionals basats en la coherència de les competències de projectes curriculars i en la compatibilitat i la complementarietat de mètodes i objectius d’aprenentatge. Així, hem aconseguit una xarxa de més de 50 institucions col·laboradores distribuïdes en 15 països d’Europa i Sud-Amèrica.

De la mateixa manera, la nostra Institució té previst incrementar la seva presència en associacions i xarxes vinculades al món de les arts i del disseny com CUMULUS, BEDA o ELIA.

  • CUMULUS  és una associació d’escoles d’art, disseny i comunicació que actualment té uns 187 membres de 46 països.
  • BEDA és una oficina de disseny europea que promou el disseny com una eina per a la innovació industrial i social.
  • ELIA és una xarxa europea per a l’intercanvi i el desenvolupament professional en l’educació artística superior amb xarxes de socis d’arreu del món amb més de 260 membres a 48 països.

D’altra banda, l’ESDAPC vol participar en programes d’investigació i desenvolupament (màsters conjunts amb empreses) i incentivar aquests projectes d’investigació de caràcter professional. Així mateix, participar en projectes de co-creació, disseny per a tots i sostenibilitat i intervencions en entorns socials específics.

Per últim, i parlant específicament dels programes de mobilitat, volem realitzar el seguiment anual dels informes, del compliment dels acords interinstitucionals i dels indicadors de mobilitat amb la finalitat de millorar les estratègies d’organització dels projectes internacionals.

Pel que fa a l’impacte a l’ESDAPC de la nostra participació en el Programa esperem:

1.- Augmentar les oportunitats professionals, socials i interculturals de tota la comunitat educativa.

2.- Augmentar la taxa de graduació en un 5% anual, tal i com figura en el document de verificació dels estudis lliurat a l’Agència de Qualitat Universitària (AQU)

3.- Aconseguir un increment d’un 2% anual del nombre d’estudiants i personal docent i no docent que completen un període de formació en mobilitat.

4.- Contribuir a l’ocupabilitat dels nostres estudiants formant-los en la gestió i professionalització del disseny mitjançant la incorporació a iniciatives públiques i privades que fomentin l’associació en projectes de innovació i empresa.

5.- Contribuir al desenvolupament local com a membres d’una xarxa d’institucions i serveis que situïn Barcelona i Catalunya com a llocs de referència en la formació en arts i disseny.

6.- Gestionar un sistema de garantia de qualitat que permeti realitzar el seguiment, anàlisi i l’establiment de mecanismes de millora seguint les directius de l’AQU. Així mateix, visualitzar la transparència d’aquest sistema de qualitat.